Ö R N E K T İ R   R E S M İ   İ Ş L E M L E R D E   K U L L A N I L A M A Z

 

………………………………………………………………… (……………….Vd. ……………………….Vno)

…………………./İSTANBUL

……………………………………………….Vergi Kimlik numaralı ………………………………………….Şirketi’ nin, şirketinize vermiş olduğu taahhütlere kısmen ya da tamamen riayet etmemiş olması veya gerekli ödemelerin şirketinize yapılmaması veya herhangi bir nedenle akdi yükümlülüklerine aykırı davranması veya herhangi bir nedenle doğan borçlarını vadesinde ödemediği takdirde …………… TL (…………………….. Türk Lirası)’ ye kadar meblağı, bankamız ……………………………………….. Şirketi ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatı ile sorumlu olduğu; yukarıda belirtilen veya herhangi bir nedenle doğan borcun ………………………… Şirketi tarafından tediye edilmemesi halinde, ilk talep üzerine herhangi bir ihtarname veya ihbarname keşidesine, hüküm istihsaline ve borçlunun rızasını almaya lüzum olmadan; müşterek müteselsil kefil ve borçlu sıfatı ile bankamız tarafından tediye edileceğini kabul ve taahhüt ederiz.

İş bu teminat mektubu, kesin ve süresizdir.